Oprogramowanie RADIX

ALK+

System Wydawania Zezwoleń ALK+ jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. System ALK+ umożliwia prowadzenie ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, rejestrację wniosków, decyzji, zezwoleń oraz oświadczeń związanych z wartością sprzedanego alkoholu, naliczanie opłat za wydawane zezwolenia oraz opłat od złożonych oświadczeń dotyczących wartości, drukowanie wykazów, dotyczących aktualnych zezwoleń oraz zezwoleń, którym upłynął termin ważności oraz drukowanie dokumentów związanych z prowadzoną ewidencją zezwoleń. więcej »

EBOI+

System EBOI+ służy do udostępnienia interesantom urzędu danych w zakresie ich zobowiązań, wnoszenia przez nich płatności oraz składania wniosków i deklaracji w formacie elektronicznym. więcej »

EBUD+

System Ewidencji Budynków EBUD+ służy do prowadzenia ewidencji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, naliczania czynszów i opłat eksploatacyjnych za lokale, nakładów finansowych na budynek oraz rozliczania tych nakładów na wspólnoty mieszkaniowe. więcej »

ECP+

Moduł ECP+ jest prostym narzędziem przeznaczonym do rejestrowania czasu pracy oraz nieobecności. Moduł umożliwia pobieranie identyfikatorów pracowników zarejestrowanych w systemach RXADMIN i UPR+ oraz udostępnia dane o czasie pracy systemowi KADRY+. więcej »

EGRUN+

System Ewidencji Gruntów EGRUN+ służy do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w układzie rejestru gruntów i budynków dostosowanym do aktualnie obowiązujących przepisów, archiwizacji jednostek rejestrowych oraz sporządzania zestawień ewidencji gruntów. Dodatkowo system umożliwia wczytywanie plików bazy danych w formacie SWDE/GML przeznaczonych do komunikacji z innymi systemami ewidencji gruntów. więcej »

EGW+

System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+ jest przeznaczony do naliczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, tworzenia i drukowania decyzji dotyczących opłat rocznych oraz do prowadzenia wieloletniego archiwum. W systemie przechowywane są dane podatników i ich kart podatkowych, udostępniane do przeglądania i modyfikacji. więcej »

EGZ+

System Obsługi Egzekucji EGZ+ jest przeznaczony do obsługi tytułów wykonawczych zarejestrowanych w systemie WIP+. Program rozszerza zakres funkcjonalny WIP+ i służy do usprawnienia procesu egzekucji tytułów wykonawczych. więcej »

EKO+

System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+ służy do naliczania opłat za zużytą wodę i odprowadzane ścieki zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Umożliwia prowadzenie ewidencji kontrahentów, umów, wodomierzy, ryczałtów oraz naliczanie i drukowanie faktur VAT i not księgowych, tworzenie i drukowanie zestawień m. in. stanów wodomierzy i zużycia wody, generowanie plików JPK. Dodatkowo w wersji rozszerzonej systemu podstawowego: rejestrację inkasentów, automatyczny podział na trasy inkasenckie, wydawanie danych dla programu inkasenckiego na komputerze PSION oraz przejmowanie zarejestrowanych odczytów i faktur, wczytywanie odczytów radiowych. więcej »

ELUD+

System ELUD+ służy do prowadzenia rejestru mieszkańców i udostępniania ich danych pozostałym systemom z pakietu RADIX: ewidencji gruntów, podmiotów gospodarczych, windykacji opłat i podatków itd. więcej »

EOD+

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+ jest przeznaczony do prowadzenia czynności kancelaryjnych oraz ich dokumentowania, w szczególności do prowadzenia rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisów spraw, wykonywania dekretacji i akceptacji, oraz gromadzenia przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw. więcej »

ESO+

System Obsługi Stypendiów Oświatowych ESO+ przeznaczony jest do obsługi zadań związanych z przyznawaniem i realizacją stypendiów oświatowych - socjalnych oraz motywacyjnych, a także zasiłków jednorazowych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 281, Pozycja 2781) i rozporządzeniami do tej ustawy. więcej »

EZAR+

System Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+ powstał w celu ułatwienia pracy Urzędom i Instytucjom zajmującym się obsługą świadczeń rodzinnych zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228, poz. 2255). więcej »

FA+

System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+ służy do obsługi funkcji związanych z przyznawaniem i realizacją świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378). więcej »

FAKTURA+

System FAKTURA służy do rejestracji i drukowania faktur i rachunków sprzedaży VAT, faktur i rachunków korygujących, prowadzenia kartoteki faktur, towarów i usług oraz kartoteki płatników, bieżącej aktualizacji kartotek, modyfikacji danych oraz sporządzania dowolnych wykazów i zestawień. więcej »

FKB+

System Księgowości Budżetowej FKB służy do prowadzenia ksiąg rachunkowych wg klasyfikacji budżetowej, wspomagania prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego, sporządzania wykazów obrotów i stanów kont w ujęciu analitycznym i (sub)syntetycznym w dowolnym okresie czasu, sporządzania wymaganych przepisami sprawozdań z wykonania budżetu oraz do obsługi archiwum poprzednich lat, wg zasad określonych przez ustawę o rachunkowości. W wersji wielozadaniowej system umożliwia obsługę wielu odrębnie zdefiniowanych zadań budżetowych i udostępnianie zbiorczych danych ze wskazanych zadań. więcej »

GOK+

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ służy do gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Urzędzie ewidencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W bazie systemu przechowywane są dane o nieruchomościach i ich właścicielach, kartoteki deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dane o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie ich odbierania oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, rejestry wpisów i zezwoleń na wyżej wymienioną działalność oraz kartoteki sprawozdań. więcej »

INFO+

System INFO+ jest przeznaczony do udostępniania syntetycznej informacji o osobach i podmiotach, których dane są ewidencjonowane w jednym z systemów pakietu RADIX, prowadzenia ewidencji osób fizycznych nie zarejestrowanych w systemie ELUD+ i podmiotów niebędących osobami fizycznymi, działających na terenie gminy lub posiadających zobowiązania wobec gminy oraz wymiany danych między systemami pakietu RADIX a systemami zewnętrznymi. więcej »

KADRY+

System KADRY+ służy do rejestracji danych osobowych pracowników, prowadzenia kartotek zawierających warunki i zasady zatrudnienia, przebieg pracy zawodowej, dane do ubezpieczenia ZUS i inne, prowadzenia ewidencji czasu pracy, drukowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, automatycznego aktualizowania danych związanych z liczbą lat stażu pracy, należnym dodatkiem stażowym, nagrodą jubileuszową, wykonywania dowolnych analiz i wyciągów z bazy danych na podstawie określonych przez użytkownika warunków wyboru, a w powiązaniu z systemem PŁACE+, również do automatycznego sporządzania list płac, wykazów podatkowych itp. więcej »

KASA+

System KASA+ przeznaczony jest do obsługi okienek kasowych Urzędu. Umożliwia rejestrację wpłat gotówkowych/czekowych, w szczególności wpłat za należności zarejestrowane w systemie WIP+ jako przypisy oraz wpłat pozostałych. KASA+ umożliwia także rejestrację wypłat oraz sporządzanie i wydruk raportów kasowych. więcej »

MKO+

System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+ służy do prowadzenia rejestru mienia komunalnego: działek, użytków, budynków i innych obiektów, w tym rejestracji zmian i wieloletniego archiwum. więcej »

NDM+

System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych NDM+ jest przeznaczony do obsługi problematyki związanej z realizacją zadań gminy w zakresie dodatków mieszkaniowych. więcej »

NDZ+

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ jest przeznaczony do rejestracji umów dzierżaw i najmu oraz do naliczania opłat z tytułu umów dzierżaw lub najmu. więcej »

NOR+

System służy do naliczania i ewidencji opłat reklamowych i kar pieniężnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). więcej »

PŁACE+

System PŁACE+, we współpracy z systemem KADRY+, służy do automatycznego sporządzania list płac zatrudnionych pracowników i drukowania zestawień płacowych. więcej »

POGRUN+

System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN służy do naliczania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wprowadzania zmian i naliczania związanych z nimi przypisów i odpisów, wydruku postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, nakazów płatniczych, decyzji po zmianie i decyzji wymiarowych, prowadzenia wieloletniego archiwum wymiaru, rejestracji deklaracji podatkowych od osób prawnych oraz rejestracji zmian deklaracji. więcej »

POST+

System POST+ jest przeznaczony do naliczania i prowadzenia ewidencji należnych podatków od środków transportu. System może być wykorzystywany przez jednostki administracji samorządowej nie prowadzące ewidencji pojazdów, ale zobowiązane do naliczania właściwych podatków. więcej »

REJ+

System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+ służy do prowadzenia ewidencji i rejestrów wniosków/zgłoszeń, umów, decyzji/zezwoleń i naliczania związanych z nimi opłat w zakresie nie objętym dedykowanymi systemami pakietu RADIX. więcej »

RZA+

System RZA+ służy do obsługi merytorycznej i księgowej dokumentów angażujących środki budżetowe komórek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz do prowadzenia urzędowego rejestru umów. System pozwala dokonywać rozliczeń w powiązaniu z planem finansowym (w tym WPF) i danymi zarejestrowanymi w systemach RADIX FKB+ i Besti@. więcej »

STW+

System Środki Trwałe STW jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli amortyzacyjnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy i rodzaje oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla poszczególnych rodzajów KŚT. więcej »

UPR+

System Nadawania Uprawnień UPR+ jest przeznaczony do centralnego zarządzania uprawnieniami we wszystkich systemach pakietu RADIX. Umożliwia on zarejestrowanie użytkowników o różnych uprawnieniach i prawach dostępu do systemów. UPR+ umożliwia także wgląd w dzienniki wykorzystania funkcji (logi) oraz komunikację między administratorem a użytkownikami. więcej »

USC+

System USC+ umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń i czynności prawnych mających wpływ na stan cywilny osób, zgodnie z zasadami prowadzenia ksiąg stanu cywilnego. więcej »

WIP+

System Windykacji Opłat i Podatków WIP służy do zakładania i bieżącej aktualizacji kont rozrachunkowych dla wszystkich płatników z terenu gminy, księgowania operacji na poszczególnych kontach (przypisy, wpłaty, odpisy itp.) niezależnie od rodzaju podatku lub opłaty, tworzenia wykazów podatków i opłat, prowadzenia wieloletniego archiwum, analizy rozrachunkowej kont, obsługi tytułów wykonawczych oraz drukowania upomnień i decyzji. System automatycznie przejmuje dane dotyczące należnych opłat i podatków z systemów wymiarowych pakietu RADIX. więcej »

WYB+

System Rejestr Wyborców WYB służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez Państwową Komisję Wyborców, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Rejestr wyborców jest prowadzony w oparciu o dane zawarte w rejestrze mieszkańców prowadzonym w systemie ELUD+ oraz o dane zarejestrowane na wniosek wyborcy. więcej »
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności