System Ewidencji Ludności

ELUD+

System ELUD+ służy do prowadzenia rejestru mieszkańców i udostępniania ich danych pozostałym systemom z pakietu RADIX: ewidencji gruntów, podmiotów gospodarczych, windykacji opłat i podatków itd.

Przeznaczenie

System ELUD+ posiada homologację Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA. Przeznaczony jest do obsługi Lokalnego Banku Danych PESEL w zakresie zadań wykonywanych przez gminę, w tym:

  • rejestracja i modyfikacja danych dotyczących ludności w układzie kart osobowych mieszkańców,
  • emisja wymaganych przepisami dokumentów i wykazów,
  • przeprowadzanie analiz i sprawozdawczości oraz emisja wyników,
  • utrzymywanie i konserwacja bazy aktualnych i byłych mieszkańców,
  • prowadzenie kartotek obwodów wyborczych oraz sporządzenie list wyborczych,
  • okresowa wymiana danych z systemami nadrzędnymi: Rejestrem PESEL-CBD, Wojewódzkim Bankiem Danych, Terenowym Bankiem Danych,
  • udostępnianie danych dotyczących ludności pozostałym systemom z pakietu RADIX oraz współpraca z innymi systemami pakietu RADIX.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows,
  • serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności