System Stanu Cywilnego

USC+

System USC+ umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń i czynności prawnych mających wpływ na stan cywilny osób, zgodnie z zasadami prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.

Przeznaczenie

System USC+ jest przeznaczony do obsługi rejestracji stanu cywilnego. W szczególności, USC+ umożliwia rejestrację zdarzeń i czynności prawnych mających wpływ na stan cywilny osób, w zakresie:

  • prowadzenia ewidencji aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, zgodnie z zasadami prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, w tym: rejestrację unieważnienia, sprostowania, ustalenia treści, odtworzenia i uzupełnienia aktu stanu cywilnego oraz rejestrację przypisków i wzmianek,
  • prowadzenia ewidencji decyzji administracyjnych i protokołów dotyczących rejestracji aktu stanu cywilnego,
  • prowadzenia ewidencji zaświadczeń, w tym zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzenia aktu małżeństwa,
  • drukowania aktów stanu cywilnego, ich odpisów oraz decyzji, protokołów i zaświadczeń.

System USC+ współpracuje z systemem ewidencji ludności ELUD+, umożliwia wykonywanie zestawień statystycznych i prowadzenie wieloletniego archiwum.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera),
  • serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server oraz serwer aplikacji Apache Tomcat.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności